Skorstensskydd / Skorstenshuv skyddar skorstenen från nederbörd !

 

 

Fukt i skorstenen ?

 

En skorsten som inte brukas blir kall och fuktig, mår dåligt och behöver skyddas från fuktskador.

Detta, eftersom rökavgasernas värmande och torkande effekt på skorstenens kanaler uteblir.

Allt effektivare vedpannor etc bidrar också till att allt fler skorstenar står kalla och fuktiga.

En kall och fuktig skorsten kan orsaka mögel och dålig lukt och vittar lättare sönder än en skorsten,

som regelbundet används. När man eldar värmer man skorstenen och därmed också luften

som finns i alla ventilationskanaler. När luften i kanalerna blir varm stiger den och man

får ett självdrag av luft genom huset.

Skorstenen är ofta en del av husets ventilationssystem !

 

 

En fuktig skorsten har en försämrad ventilationsförmåga, fukten

innebär även att det blir svårare att få fart på vedpannan.

 

En fuktig skorsten kan bli en grogrund för olika typer av

mögelsvampar. Skador på skorstenen försämras dess funktion

och orsakar problem !

En torr skorsten mår bra !

 

Då vintern kommer fryser tegel, fogar och när fukten fryser, så

sprängs skorstenen sönder, man brukar säga att den

vittrar sönder.

 

Även på sommaren mår skorstenen dåligt av att vara fuktig,

murbruket i skorstenen blir mer poröst och 

vittrar lättare.

Skorstenen slits och behöver service !

Svampangrepp!

 

 

Mögel - Hussvamp - Rötsvamp – Mögelbakterier: Mögel är ett samlingsbegrepp

för vissa arter av svamp. Svampar och bakterier bryter ned dött organiskt material,

som sedan kan bli näring igen.

 

Det finns ungefär 5,1 miljoner olika svamparter och fler upptäcks hela tiden.

Vanligen sprider de sig genom ett mycket stort antal luftburna sporer.

Dessa sporer kan finnas i mätbara koncentrationer om 10.000/m3 luft utomhus.

 

De svampar och mögel vi vanligtvis finner i våra hus kan delas in i olika klasser:

Vill du veta mer ring 
070 7884360
Precis som allt annat slits skorstenen !

 

Man räknar med att det faller 500 till 800 liter

nederbörd per kvm och år i Sverige

Mögelsvamp

 

 

Växer i ett slags nätverk kallat mycel, där de förbindande trådarna kallas hyfer. I utrymmen som krypgrund, finns risk för mögelamgrepp när den relativa fuktighetem är högre än 75 %. Mögelsvamp och dess livskrsftiga sporer kan överleva långa perioder av torka och låg tempratur.  Ett mögelangrepp som torkat ut kan på så sätt ta ny fart då livsbetingelserna återigen blir gynnsamma.

 

 

Vissa arter av mögel är giftiga

 

 

Vissa arter av mögel är giftiga (bildar mögelgift, sporer samt MVOC - flyktiga gaser) och skapar en direkt osanitär miljö i drabbade hus. Dålig inomhusmiljö skapas av alla förekommande mögelarter då de finns i tillräcklig utsträckning. Besvär som astma, allergi, trötthet, huvudvärk, hudirritationer, cancer och annat rapporteras vara relaterat med mögelförekomst i hus.

Förutom att skapa ett hälsovådligt inomhusklimat luktar mögel ibland illa. Lukten har en förmåga att bita sig fast i såväl kläder som byggnadsmaterial. Har mögelangreppet gått riktigt långt kan man för att bli av med odören tvingas byta ut smittat material som isolering och annat.

 

 

Rötsvamp och Hussvamp

 

Rötsvamp kräver i regel högre relativ luftfuktighet (>85% RF) än mögel för att kunna växa. Ett undantag är den s.k. äkta hussvampen "Serpula Lacrymans" (tillhör brunrötesvamparna) som kan transportera vatten flera meter genom sitt mycel. Den kan också förse sig med vatten genom att bryta ned cellulosa i trä. Denna hussvamp kan leta sig igenom små springor i betongväggar. Då den under sin livsprocess bryter ned trä bildas oxalsyra som är skadligt för densamma. För att neutralisera oxalsyranbehöver svampen kalk, som tas från t.ex. betong. Rötsvampars angrepp kan vara mycket allvarliga då de snabbt bryter ned virke och på detta sätt kan ödelägga hela hus. Blånadssvamp, vitröta, brunröta och mjukröta är några andra sorters svamp som kan orsaka problem i vanliga hus

Skorstenhuv / skorstensskydd och Skorstenservice!

 

Vi lagar, fogar, putsar och plåtar in skorstenar.

Skorstenen behöver service !